Adatvédelem

Adatvédelem

A KOKOFERM Kft. (székhely: 3231 Gyöngyössolymos, Csákkői út 10., cégjegyzékszám: 01-09-686812, adószám: 11177867-2-10) a továbbiakban KOKOFERM, elkötelezett ügyfelei személyes adatainak védelmében, ezért kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a személyes adatok gyüjtése, kezelése feldolgozása során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név_és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, valamint a 2018.05.25. napjától alkalmazandó, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679/EU rendelet, röviden GDPR rendelkezéseit megtartva járjon el.

Önök a Kokoferm Kft-vel elektronikus felületen elküldött kapcsolatfelvétellel elismerik, hogy jelen
adatkezelési tájékoztatóban leírtakat megismerték.
Hozzájárulnak ahhoz, hogy elektronikus úton megadott adataikat a Kokoferm adatbázisában rögzítse,
abból a célból, hogy szolgáltatásaival kapcsolatos adatairól és azok változásairól tájékoztassa Önöket.

Jelen tájékoztatóban használt fogalmak pontos meghatározása a GDPR rendelet 4. cikk Fogalom
meghatározások cím alatt találhatók.

A Kokoferm által kezelt személyes adatok azok, amelyek a Kokoferm szolgáltatásainak igénybevétele
kapcsán a Kokoferm birtokába kerülnek.
A Kokoferm a kezelt adatokat továbbadni sem reklámcélú felhasználás, sem egyéb célra- az Önök kifejezett hozzájárulása nélkül – nem jogosult.
A személyes adatoknak Önök által, a Kokoferm részére történő átadásával az adatkezeléshez való hozzájárulás megadottnak minősül. Egyben szavatolják, hogy azok vonatkozásában adatkezelésre, így adattovábbításra is jogosultak.
Kokoferm kizárja felelősségét a fenti szavatosságvállalás megsértésével összefüggésben érvényesített minden igény vonatkozásában.

Adatkezelés célja a Kokoferm birtokába került személyes adatok vonatkozásában :

  • igénybe vett szolgáltatások teljesítése,
  • szolgáltatásainkkal kapcsolatos adatok, és azokban bekövetkezett tájékoztatás,
  • partneri kapcsolat fenntartása.

Adatkezelés időtartama:  

  • Kapcsolattartói státusz fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulás visszavonásáig, vagy a jogszabályban meghatározott elévülési határidőig.

Az adatkezelés során a  Kokoferm tudomására jutott személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel kezeli, és minden törvényes eszközzel törekszik védeni azokat a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, egyéb visszaélés, törlés vagy megsemmisítés ellen, műszaki és szervezési intézkedésekkel.  

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai részletesen megtalálhatók a GDPR rendelet 15-21.cikkek alatt.

Önök a saját rendelkezési körükbe tartozó, Kokoferm által kezelt adatok megváltozását 15 napon belül jogosultak és egyben kötelesek bejelenteni. Elmulasztásából eredő következményekért Önöket terheli a felelősség.

A jogorvoslathoz való jog értelmében   a személyes adatok védelmével kapcsolatos panasszal és az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekkel az érintettek a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz(1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.  Postacím: 1530 Budapest Pf. 5), továbbá jogorvoslatért bírósághoz fordulhatnak.

Érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai korlátozhatók, kivételes esetekben, jogszabályi rendelkezés alapján. Kokoferm az Önök adatkezelési nyilatkozatával ellentétes adatszolgáltatást, csak és kizárólag erre jogszabályban felhatalmazott  szervek megkeresésére, jogszabályban meghatározott esetekben teljesít.

A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezni a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra.

A Kokoferm fenntartja magának a jogot jelen adatvédelmi tájékoztató bármikori egyoldalú módosítására.

Kérdéssel vagy észrevétellel forduljon bizalommal a Kokoferm elérhetőségeinek valamelyikén:
Tel/Fax: +36-37-370-892. e-mail: kokofm@t-online.hu.
Cím: Kokoferm Kft 3231 Gyöngyössolymos Csákkői ú. 10.
Az Adatkezelési tájékoztató-ban foglaltakat elolvastuk, értelmeztük és megértettük, az abban foglaltakat tudomásul vettük.

Kelt: Gyöngyössolymos 2018.05.25.

Partnereink

Lallemand
Uvaferm
AB Wickers
Dolmar
EnergySil
Magniva = Sil-all + Lalsil